KOSZYK JEST
PUSTY

663355104

info@zayma.eu

Akcje rabatowe

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
"Przyślij nam zdjęcie swojego psa z naszym szarpakiem i zgarnij 5% rabatu"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Akcja rozpoczyna się 19 stycznia 2017 r. o godz. 18:00

ORGANIZATOR AKCJI

1. Organizatorem Akcji jest ZAYMA Weronika Wyszyńska z siedzibą ul.Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 36/30, 65-528 Zielona Góra (zwanym dalej: „Organizator”);

NAGRODA ZA WZIĘCIE UDZIAŁU W AKCJI

1. Nagroda w Akcji:

Jednorazowy kod rabatowy 5%, do wykorzystania w sklepie zayma.eu

2. Nagroda przekazana zostanie w postaci kodu rabatowego, jednorazowego użycia, którego równowartość lub niewykorzystana cześć nie podlega wymianie na gotówkę.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Akcji, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą być wszystkie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zakupiła produkt z asortymentu firmy ZAYMA Craft przy pomocy kanałów sprzedażowych: allegro, facebook, sklep www.zayma.eu, należących do firmy ZAYMA Weronika Wyszyńska

2. Organizator ma prawo zażądać dowodu zakupu w postaci kopi maila/ konwersacji itp. potwierdzających dokonanie zakupu

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Przesłanie zdjęcia/zdjęć swojego psa z produktem firmy ZAYMA na adres e-mail info@zayma.eu, w tytule wpisując "Akcja promocyjna"

2. Jedna osoba może otrzymać tylko 1 kod rabatowy

3. Wysyłając zdjęcie Uczestnik potwierdza, ze zakupił produkt w firmie ZAYMA oraz, że jest autorem przesłanego zdjęcia

4. Wysyłając zdjęcie, Uczestnik zgadza się na publikację danego zdjęcia na facebooku.

5. Uczestnik otrzyma maila zwrotnego z kodem rabatowym

6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych personalnych.
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Akcji,wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Akcji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).

2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu pod adresem: http://zayma.eu/akcje-rabatowe

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.

2. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Darmowe sklepy internetoweOprogramowanie sklepu internetowego